Kada atliekamas finansinių ataskaitų auditas?

Pagal Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymą, finansinių ataskaitų audito atlikimas yra privalomas tam tikrose įstaigose, tokiose kaip: uždarosiose akcinėse bendrovėse, tikrosiose ūkinėse bendrijose ir kitose. Jis atliekamas su sąlyga, jei ne mažiau kaip du rodikliai, tokie kaip: balanse nurodyta turto vertė, pardavimo grynosios pajamos viršija tam tikras sumas bei jei vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą viršija 50 darbuotojų, paskutinę finansinių metų dieną. Tokiu atveju, auditas atliekamas kartą per metus, pagal finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus ir kitus teisės aktus.

Finansinių ataskaitų auditas yra skirtas gauti auditoriaus, kuris būtų nepriklausomas atstovas, nuomonę, apie audituojamos įmonės finansines ataskaitas, kurios parodo tikrą finansinį įmonės vaizdą. Paprastai auditavimo įmonės suteikia vietinių įmonių bei įmonių, kurios priklauso tarptautinėms įmonių grupėms, bei kitų verslo subjektų auditus, kurios užsiima gamyba, prekyba, paslaugų teikimu ir kurios yra veikiančios įvairiuose ūkio sektoriuose.

Metinės finansinės ataskaitos yra labai svarbios suinteresuotosioms šalims, tokioms kaip:  investuotojai, kreditoriai ir kitos institucijos, norint gebėti įvertinti įmonės finansinius rezultatus, mokumą ir bendrą finansinę būklę. Kadangi audituodami, auditoriai paprastai remiasi tarptautine audito standartų metodika, audito metu naudojami įrankiai, garantuoja nuoseklų, sklandų ir kokybišką audito procesą, laikantis vietinių bei tarptautinių audito standartų bei kitų šalies ar sąjungos teisės aktų ir tvarkų.

Metinės finansinės ataskaitos apima svarbiausius finansinius dokumentus, kuriuose pateikiama išsami įmonės finansinės veiklos ir bendros būklės apžvalga. Vienas pagrindinių ataskaitų yra įmonės balansas, kuriame pateikiamas įmonės finansinės padėties atvaizdas. Jame atspindimas įmonės turtas, įsipareigojimai ir nuosavas kapitalas, parodant, kaip finansuojami jos ištekliai, ir kokia šiuo metu iš esmės yra finansinė būklė.

Dar viena labai svarbi ataskaita, tai pelno (nuostolių) ataskaita, kuri parodo įmonės pajamas, išlaidas ir pelną ar nuostolius ,per nustatytą laikotarpį – šiuo atveju vienerius metus. Ataskaitos esmė yra parodyti įmonės veiklos rezultatus ir gebėjimą uždirbti pelną ar patirti nuostolį.

Tuo tarpu pinigų srautų ataskaita parodo grynųjų pinigų srautus į įmonę ir iš jos, taip pat paprastai per vienerių metų laikotarpį. Ji skirsto pinigų srautus į veiklos, investavimą ir finansavimą,  atskleisdama įmonės gebėjimą generuoti ir valdyti grynuosius pinigų srautus.

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita parodo įmonės nuosavo kapitalo pokyčius per ataskaitinį laikotarpį. Tai apima išsamią informaciją apie įmonės akcinį kapitalą, nepaskirstytą pelną ir kitas bendrąsias pajamas.

Auditoriams pateikiamos ir aiškinamosios pastabos, kurios iš esmės yra papildoma informacija, pridedama prie finansinių ataskaitų. Jos pateikiamos su tikslu suteikti išsamesnę informaciją apie įmonės apskaitos politiką, nenumatytus atvejus ir kitus svarbius duomenis, padidinant finansinių ataskaitų skaidrumą ir aiškumą auditavimo metu.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *